IPPC/ISPM15 คืออะไร

IPPC และ ISPM15 คืออะไร?
IPPC เป็นกฎบัตรที่ออกมาเพื่อใช้ควบคุมและคุ้มครองป่าไม้และพืชไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการขนส่งระหว่าง ประเทศ ซึ่งอาจนำผลกระทบมาสู่ประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทาง
ISPM15 คือส่วนหนึ่งของ IPPC ที่กำหนดมาตรฐานสุขอนามัยของพืชโดยมีวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยง ในการแพร่กระจายของแมลงที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจติดมากับบรรจุภัณฑ์ประเภทไม้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งที่เป็นไม้เนื้ออ่อน และไม้ชนิดอื่น ๆ แมลงดังกล่าวโดยเฉพาะ pinewood nematode (พบในสหรัฐอเมริการ, แคนาดา เม็กซิโกและญี่ปุ่น ซึ่งในประเทศเหล่านี้ไม่มีผู้ล่าตามระบบนิเวศน์) และแมลง Asian long horned beetle (พบในประเทศจีนและในอีกหลายประเทศซึ่งแมลงชนิดนี้กำลังเป็นภัยคุกคามป่าไม้ ้ในประเทศสหรัฐอเมริกา)

ทำไมต้องบังคับใช้?
จุดประสงค์ของการใช้ IPPC เพื่อคุ้มครองป่าไม้และพืชโดยไม่ให้มีการแพร่กระจายของแมลง ที่อาจติดมากับสินค้านำเข้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทไม้ที่ไม่ได้มาตรฐาน

ใครเป็นผู้ออกมาตรฐาน?
มาตรฐาน ISPM15 เริ่มได้รับความเห็นชอบจากประเทศสหรัฐอเมริการและคู่ค้ารวม 118 ประเทศ ในปัจจุบันมีประเทศต่าง ๆ ให้สัตยาบรรณแล้วรวม 134 ประเทศแม้แต่ประเทศจีนซึ่งไม่อยู่ในกลุ่ม ประเทศสมาชิก ก็ได้แสดงความประสงค์ที่จะบังคับใช้เช่นกัน

เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อไร?
มาตรฐาน ISPM15 ได้ผ่านความเห็นชอบแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม 2002 แต่ได้ถูกชะลอ ในเดือนมิถุนายน 2002 เนื่องจากปัญหาในเรื่องตราสัญญาลักษณ์ FAO จึงได้กำหนดตราสัญญาลักษณ์ขึ้นใหม่ และได้มีหลายประเทศเริ่มทยอยใช้ แต่มีเพียงบราซิล แคนาดา และนิวซีแลนด์ ที่สามารถบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์

ทำอย่างไรให้ผ่านมาตรฐาน?
มาตรฐาน IPPC ได้กำหนดวิธีปฎิบัติสำหรับบรรจุภัณฑ์ไม้ไว้ 2 วิธี คือ
1. Methyl Bromide (MB) Fumigation : ในวิธีนี้บรรจุภัณฑ์ไม้จะต้องผ่านการรมยาด้วยสาร Methyl Bromide ซึ่ง APHIS ได้มอบหมายให้ NWPCA เป็นผู้ดูแล
2. Heat Treatment (HT) : ในวิธีนี้บรรจุภัณฑ์ไม้จะต้องผ่านการอบโดยให้อุณภูมิที่แกนกลางของไม้ ไม่น้อยกว่า 56 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที ซึ่ง APHIS ได้มอบหมายให้ American Lumber Standards Committee (ALSC) เป็นผู้ดูแล
หมายเหตุ : มาตรฐานตาม ISPM15 บังคับใช้กับไม้ทุกชนิด ในขณะที่บางมาตรฐานจะบังคับใช้กับไม้เนื้ออ่อน เท่านั้น

ข้อกำหนดระหว่างประเทศคืออะไร
สำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้ (เช่น พาเลทไม้ ลังไม้โปร่ง ลังไม้ทึบ ไม้แปรรูป เป็นต้น) ในหลายๆประเทศทางทวีปยุโรป เอเชีย อเมริกา และออสเตรเลีย ได้ออกกฎข้อบังคับสำหรับวัสุดใดๆก็ตามที่ทำจากไม้ต้องได้รับการผ่านกรรมวิธี การฆ่าเชื้อโรค หรือ การรมยาด้วยสารเคมีที่ชื่อเมทิลโบรไมด์ พร้อมกับต้องประทับตราสัญญลักษณ์ IPPC (International Plant Protection Convention) ลงบนเนื้อไม้ด้วย

กรรมวิธีการฆ่าเชื้อโรคนี้สามารถทำได้ 2 วิธี คือ
- การฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 56 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที หรือ
- การรมยาโดยใช้สารเคมี เมทิลโบร์ไมด์ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หรือ 48 ชั่วโมง ตามแต่ข้อกำหนดของแต่ละท่าเรือปลายทาง

ในกรณีวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม่ได้ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อ และประทับตราสัญลักษณ์ IPPC เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ณ ท่าเรือปลายทางอาจมีคำสั่งให้ส่งสินค้าคืนทั้งตู้กลับไปยังประเทศต้นทาง หรือถ้าวัสดุบรรจุภัณฑ์นั้นไม่ได้รับการประทับตราสัญญลักษณ์ IPPC สินค้าเหล่านั้นก้ออาจจะต้องถูกส่งกลับคืนเช่นกัน วัสดุบรรจุภัณฑ์จะตัองมี ตราสัญญลักษณ์ IPPC ประทับไว้ ซี่ง อักษรสองตัวแรกจะเป็นตัวย่อของประเทศที่ได้ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อ เครื่องหมายจะประกอบไปด้วย หมายเลขทะเบียนที่ได้รับการรับรองจากประเทศที่ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อ ที่ออกให้กับบริษัทที่รับผิดชอบในการจัดการฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสม สำหรับตัวย่อ HT หมายถึงการผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน หรือ MB หมายถึงการผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยสารเคมี เมทิลโบร์ไมด์ ทั้งนี้ถ้าได้มีการประทับตราสัญญลักษณ์แล้ว สำหรับบางประเทศ ก็อาจจะไม่ต้องใช้ใบประกาศนียบัตรรับรองก็ได้ กรุณาดูตัวอย่างของตราสัญลักษณ์ทางด้านล่าง

TH เป็นตัวบอกถึงรหัสประเทศนั้นๆ
0240 เป็นตัวบอกเลขทะเบียนที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานตรวจสอบ
MB-DB-DOA เป้นตัวบอกว่า ผ่านกรรมวิธีด้วยความร้อน HT หรือ ใช้สารเคมี MT

IPPC-marking

ตัวอย่างการประทับตรา ippc และตราประทับชนิดอื่นๆ

eur pallet

ตัวอย่างตราประทับ EURO PALLET

wooden pallets

ตราประทับ ippc ด้านข้างพาเลทไม้

us ippc picture ippc IPPC-marking

คำขึ้นต้นอาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ

หมวดหมู่

ใส่ความเห็น

Scroll to Top