ไต้หวันออกกฎใหม่ ?ลังไม้?

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.)เปิดเผยว่า ไต้หวันได้ออกกฎระเบียบเพื่อควบคุมวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ใช้บรรจุ/ ขนส่งสินค้า เนื่องจากวัสดุไม้อาจเป็นพาหะศัตรูพืชระบาดที่ทำความเสียหายให้กับพืชปลูก และป่าไม้ในประเทศคู่ค้าได้ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 โดยมีสาระสำคัญดังนี้
อุณหภูมิ ? ? ? ? ?ปริมาณสารที่ใช้ต่อครั้ง(g/m3) ?ความเข้มข้นขั้นต่ำที่วัดได้เมื่อเวลาผ่านไป(g/m3)
2 ชั่วโมง ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4 ชั่วโมง ?16 ชั่วโมง ?24 ชั่วโมง

21oC หรือสูงกว่า ?48 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?36 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?31 ? ? ? 28 ? ? ? ?24
16oC หรือสูงกว่า ?56 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?42 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?36 ? ? ? 32 ? ? ? ?28
10oC หรือสูงกว่า ?64 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?48 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?42 ? ? ? 36 ? ? ? ?32

1. วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้จะครอบคลุมลังไม้ กล่องไม้ ไม้รองรับสินค้า ไม้รองลาก กรอบไม้ ถังไม้ แกนหรือเพลาที่ทำด้วยไม้ วัสดุไม้กันกระแทก ไม้หมอน ไม้ท่อน ฯลฯ ซึ่งใช้ในการขนส่ง บรรจุ รอง หนุน ผนึกสินค้า โดยยกเว้นวัสดุไม้ต่อไปนี้
1.1 ทำจากไม้ที่มีความหนาน้อยกว่า 6 มม.
1.2 ประดิษฐ์โดยใช้กาว ความร้อน และโดยใช้ความดันหรือหรือใช้กาวและความร้อนร่วมกัน
1.3 เป็นไม้ที่ทาสีหรือย้อมสี
1.4 เป็นไม้ที่ใช้สาร tar หรือวัตถุกันเสียอื่นๆ
1.5 ใช้เป็นตู้บรรจุสินค้าที่เป็นของเหลว
2. วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้จะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของ ISPM # 15 (International Standards for Phytosanitary Measures No. 15) ก่อนส่งออกภายใต้การควบคุมของหน่วยงานกักกันพืชของประเทศ ผู้ส่งออก ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1 วิธีรมด้วยสาร Methyl bromide (MB)
ไม้ที่นำมาประกอบเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ ต้องผ่านการรมด้วยสาร Methyl bromide ตามอุณหภูมิ อัตรา เวลาและความเข้มข้นตามมาตรฐานขั้นต่ำดังนี้
ทั้งนี้ อุณหภูมิขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า 10 o C และระยะเวลารมอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
2.2 วิธีอบด้วยความร้อน (Heat Treatment)
ไม้ที่นำมาประกอบเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ ต้องผ่านวิธีการอบด้วยความร้อนจนแกนกลางของไม้ได้รับความร้อนไม่น้อยกว่า 56 o C เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที
3. วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ผ่านกรรมวิธีตามข้อ 2 จะต้องประทับตราเครื่องหมายรับรองตามมาตรฐาน ISPM #15 ดังนี้
– สัญลักษณ์ IPPC
– XX : ISO two letter country code
– 000 : unique number assigned by the NPPO (National Plant Protection Organization) to the
producer of the WPM
– YY : the approved measure used (Methyl bromide fumigation; HT : heat treatment)
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าว เพิ่มเติมว่า ผู้ส่งออกที่ประสงค์จะส่งออกวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้หรือใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ เพื่อบรรจุสินค้าส่งออก สามารถติดต่อขอการรับรองตามกระบวนการดังกล่าวได้จากกรมวิชาการเกษตร โทรศัพท์ 02 940 6466-8 สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ตามข้อกำหนด ของ ISPM # 15 สามารถติดต่อขอขึ้นทะเบียนได้ที่กรมวิชาการเกษตรเช่นกัน

ให้ความเห็น
You must be logged in to comment.